مجله جامع کشاورزی و فضای سبز - بادام زمینی
شما میتوانید موضوعات مورد علاقه خود را در زمینه های مختلف کشاورزی و فضای سبز در این مجله ببینید

بادام  زميني

زادگاه وپهنه هاي كشت:

بادام زميني (آراشيد)گياهي ويژه پهنه هاي گرم و نيمه گرمسيري مي باشدو كشت وكار آن تا 42درجه عرض جغرافيايي توسعه يافته است.زادگاه بيشتر گونه هاي بادام زميني آمريكاي جنوبي مي باشدهرچند گونه وحشي آن به درستي شناخته نشده است.

سطح زير كشت بادام زمينيدر جهان در سال 1993، 20 ميليون هكتار بوده است كه بيشتر اين سطح زير كشت با 13 ميليون هكتار ازآن قاره آسيا است.در ميان كشورهاي جهان هندوستان ،چين و نيجيريه بيشترين سطح زير كشت را دارند.(سطح زير كشت بادام زميني در ايران در سال 1372 دو هزار هكتار بوده است)

ويژگيهاي گياه شناسي:

 

بادام زميني از تيره پروانه آسا و از جنس آراشيد مي باشد .اين گياهان با 40 كروموزوم 2n=40)) از دسته گياهان تتراپلوئيد به شمار مي رود .بادام زميني بيشتر بوته اي بوده و گياهي يكساله است كه ساقه آن بستگي به نوع بذر،به دو گونه رونده و ايستا ديده    مي شود بعد از جوانه زدن به جز ساقه اصلي ،دو ساقه فرعي نبز از محور لپه ها پديد    مي آيد .شاخه هاي جانبي پديد آمده از محور برگها به ساقه هاي فرعي و يا گل آذين ها مي انجامد.گلهاي پروانه آسا ي بادام زميني 5 تا 7 سانتيمتر دراز داشته و داراي يك درفش زرد طلايي ،دو بال ليموئي و دو ناو سفيد هستند.پس از فرايند تكاملي گلها ،گل دادن آنها آغاز ميگرددو اين روند تنها چند ساعت به درازا مي كشد .گلدهي هنگام سر زدن آفتاب آغاز و گلها پس از نيمروز از روي شاخه فرو مي افتد .در پي خود گشني و لقاح ،محور ما بين گره هاي زير تخمدان،به بيشترين رشد طولي رسيده و تحت تاثير جاذبه منفي زمين به صورت مورب زمين را شكافته و به درون خاك نفوذ مي كند.بادام زميني داراي تخمك واژگون است.

شرايط آب و هوا و زمين:

دو شرط براي كشت و كار بادام زميني شناخته شده يكي دماي بالا و ديگري رطوبت بسيار در چرخه زماني4تا 5 ماه رشد و نمو گياه مي باشد.رطوبت محيط اثر بزرگي بر روي بذر اين گياه در روند رشد داشته كه اين خود بستگي به نوع بذر دارد .     بذرهاي  

داراي وزن سنگين و با غلافي كلفتر پايداري كمتري در برابر خشكي دارند ولي بذرهايي با پوسته نازك و داراي نيامي با ديوارهاي نازكتر به مراتب پايداري بهتري را در برابر خشكي نشان مي دهند.كودهاي فسفره ،پتاس و آهك گاهي فراواني محصول را در پي دارند.بادام زميني جزه گياهان روز كوتاه مي باشد.

روش كاشت ،برداشت و اندازه محصول: 

پيش از كشت بادام زميني ،آماده نمودن زمين بسيا ضروري مي باشد و براي كشت از دانه هاي پوست كنده سود مي برند.كشت بادام زميني بصورت رديفي مي باشد.كشتزار بادام زميني نياز به مبارزه با علف هاي هرز ،تنك ،آبياري و سله شكني دارد و از آن جا كه گياه وجيني است كشتزار بايد از هر گونه علف هرز بر كنار باشد.مشكل برداشت بادام زميني ،مدت زمان دو ماهي است كه گياه به تدريج مي رسد و برداشت آن همانند پارهاي از گياهان ليفي بسيار دشوار مي باشد و در همين دوره است كه ميانگين يك برداشت دلخواه را مي توان شناخت.بازده اين گياه در واحد سطح بيش از ديگر گياهان زراعي ،بستگي به عوامل محيطي دارد و از سويي گاه نا همگني ها فراوان و شگفت انگيزي در بازده و عملكرد توليد اين گياه ديده مي شود كه بيشتربه اختلاف شرايط كاشت تا اختلافات ژنتيكي ارقام كاشته شده.

كاربرد ها:

دانه هاي بادام زميني ارزش فراواني از ديدگاه چربي و پرتئين دارد و داراي 48 تا 53 درصد چربي، 24تا 35 درصد پرتئين،6 تا 21 درصد تركيبات بدون ازت و 1تا 3 درصد نشاسته مي باشد.بادام زميني از مقدار زيادي ويتامين هاي BوEواندكي ويتامين هاي A،C،Dنيز برخوردار است.روغن اين گياه بيشتر در زمينه روغن خوراكي و تهيه مارگارين است.روغن اين گياه با 50تا 70 درصد اسيد اولئيك مهمترين اسيد چرب بادام زميني ميباشد .باقي مانده بادام زميني پس از روغن كشي به نام كنجاله آراشيد شناخته ميشود كه اين در خوراك دام كاربرد خوبي دارد .افزون بر اين بادام زميني بو داده با نمك و يا شكر در پارهاي از كشورهاي جهان در كنار آجيل يا به تنهايي مصرف ميشود.  

 

نوشته شده توسط ح. گلکار در ساعت 12:17 | لینک  |